H O T Ă R Â R E A      NR. 4

din   09.05.2021.


Privind adoptarea unor măsuri pentru gestionarea situației

generate de infecția cu COVID-19, pe raza UAT Ormeniș

  

               Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Ormeniș  întrunită în cadrul şedinţei extraordinare din data de 09.05.2021.

       Primarul comunei Ormeniş, județul Brașov în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Avînd în vedere  

-        Situația privind ratele de incidență COVID-19 pentru localitățile din județul Brașov transmisă de Direcția de Sănătate Publică Brașov;

-        Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Hotărârea nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        prevederile Hotărârii nr. 348/ 26.03.2021 pentru modifiocarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Hotărârea nr. 432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

-        Ținând cont de prevederile Hotărârii CJSU nr 129/08.05.2021 al Comitetului Județean pentru Situații de urgență.

 

                        În temeiul prevederilor art.24 din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al situațiilor de Urgență cu modificarile și completarile aduse

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

AL  COMUNEI  ORMENIȘ  adoptă prezenta hotărâre.

ART.l. Pe raza UAT Ormeniș, incidența cumulată raportată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în data de 08.05.2021 este de 0,00 ‰.

ART.2. Astfel, începând cu data de 09.05.2021 ora 0:00, se aplică măsurile adoptate în HG nr. 432 din 08 aprilie 2021 corespunzătoare limitelor de incidență între 0 și 1,5 ‰ locuitori:

 

1. sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;

2. se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

3. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 0 și 1,5 la 1.000 de locuitori;

4. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori;

5. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. în condițiile pct. 5, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate; se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase, a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

7. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

8. se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

9. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

10. în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

11. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22:00-5:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

12. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

13. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

14. Declarația pe propria răspundere se poate completa în format pretipărit sau se poate scrie olograf, trebuie să cuprindă: numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, sunt permise fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 06:00 – 22:00, dacă incidența cumulată la 14 zile este între 0 și 1,5 la 1.000 de locuitori;

16. măsurile prevăzute la pct. 15 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

17. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 16, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare;

18. este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

19. se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00-21:00;

20. se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.