ANUNȚ foarte important

cu privire la sistemul de colectare a deșeurilor din cadrul Comunei Ormeniș

 

Având în vedere modificările legislative cu privire la gestionarea deșeurilor apărute ca urmare a intrării în vigoare de la 26 august 2021 a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.92/2021, autoritățile publice locale ale Comunei Ormeniș  vă aduc la cunoștință următoarele informații:

  • Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de unitate administrativ teritorială Comuna Ormeniș  se face în baza contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor, cu SC Industrial Proces Paper SRL, în calitate de delegat.

                    În baza acestui contract și a Regulamentului privind salubrizarea, există stabilit un calendar de ridicare al deșeurilor, pe tipuri și categorii.

Graficul de ridicare pentru fracția deșeuri menajere este săptămânal, în fiecare zi de VINERI, atât pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) cât și pentru utilizatorii non casnici(persoane juridice).  Pentru celelalte 3 fracții regimul de ridicare este bilunar, respectiv ÎN PRIMA ȘI A TREIA ZI DE VINERI a lunii, cu utilizarea sacilor colorați primiți de la operator.

  • În completarea contractului delegat, respectiv în baza noilor prevederi legale Consiliul local al comunei Ormeniș  a aprobat prin Hotărârea nr. 49/05.12.2023, asigurarea unor spații speciale, necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, conform OUG nr.92/2021, după cum urmează:
  • pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori: la sediul și în clădirea anexă a Primăriei comunei Ormeniș  din strada Principală nr 291;
  • pentru deșeuri periculoase provenite de la populație: prin amplasarea unui container special la sediul și în clădirea anexă a Primăriei comunei Ormeniș  din strada Principală nr 291. 

ATENȚIE!!!!! Aceste spații speciale(de la pct 2-3 se utilizează doar sub stricta supraveghere a personalului Primăriei, urmând ca aceste locuri să fie operaționalizate și dotate cu containere speciale. În acest sens aveți disponibil telefoanele persoanelor responsabile de la nivelul Primăriei:

-        Primar Gyero Barna Alpar: 0760653742

si 

-        responsabil probleme de mediu – viceprimar Bodi Andras: 0744508725

 

 Important

Este interzisă amestecarea deșeurilor!
Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afara spațiilor special amenajate!

Este interzisă stocarea şi depozitarea de deşeuri sau alte materiale care pot avea un impact negativ asupra pânzei freatice sau a mediului înconjurător, precum și depozitarea în zona de protecție a cursurilor de apă !

Încălcarea normelor legale privind depozitarea deșeurilor se sancționează potrivit legii!

Ghidul privind colectarea selectivă a deșeurilor la nivel de Comuna Ormeniș  de către Industrial Proces Paper SRL se poate consulta la sediul Primăriei Ormeniș, str Principală nr 291.